نام نام خانوادگی:
حامی مهمان
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 2 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
2 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 3 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
3 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 3 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
4 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 4 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
5 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 4 اردیبهشت 1396 یک بازی (دشت اول) 50000+ تومان
6 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 4 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
7 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 5 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
8 طرح چلچراغ (خودکفایی مددجویان روستایی) 16 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
9 نجات لاک پشت های دریایی جزیره هنگام 19 اردیبهشت 1396 104+ تومان
10 بازی رومیزی سرزمین هوشمند 19 اردیبهشت 1396 101+ تومان
11 نجات لاک پشت های دریایی جزیره هنگام 24 اردیبهشت 1396 1000+ تومان
12 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 6 خرداد 1396 10000+ تومان
13 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 7 خرداد 1396 5000+ تومان
14 کمک به یک مدافع طبیعت 8 خرداد 1396 100000+ تومان
15 کمک به یک مدافع طبیعت 8 خرداد 1396 500000+ تومان
16 کمک به یک مدافع طبیعت 8 خرداد 1396 50000+ تومان
17 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 8 خرداد 1396 25000+ تومان
18 کمک به یک مدافع طبیعت 9 خرداد 1396 50000+ تومان
19 کمک به یک مدافع طبیعت 9 خرداد 1396 50000+ تومان
20 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 9 خرداد 1396 10000+ تومان
21 کمک به یک مدافع طبیعت 9 خرداد 1396 10000+ تومان
22 کمک به یک مدافع طبیعت 10 خرداد 1396 20000+ تومان
23 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 11 خرداد 1396 1000000+ تومان
24 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 11 خرداد 1396 25000+ تومان
25 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 12 خرداد 1396 5000+ تومان
26 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 13 خرداد 1396 50000+ تومان
27 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 13 خرداد 1396 20000+ تومان
28 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 13 خرداد 1396 50000+ تومان
29 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 13 خرداد 1396 1001+ تومان
30 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 13 خرداد 1396 10000+ تومان
31 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 13 خرداد 1396 5000+ تومان
32 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 13 خرداد 1396 3000+ تومان
33 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 13 خرداد 1396 15000+ تومان
34 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 13 خرداد 1396 1665+ تومان
35 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 14 خرداد 1396 25000+ تومان
36 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 14 خرداد 1396 1335+ تومان
37 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 14 خرداد 1396 200000+ تومان
38 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 14 خرداد 1396 5000+ تومان
39 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 14 خرداد 1396 3000+ تومان
40 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 14 خرداد 1396 10000+ تومان
41 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 14 خرداد 1396 500000+ تومان
42 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 14 خرداد 1396 50000+ تومان
43 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 14 خرداد 1396 10000+ تومان
44 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 5000+ تومان
45 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
46 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 30000+ تومان
47 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
48 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 20000+ تومان
49 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
50 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 20000+ تومان
51 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
52 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 20000+ تومان
53 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
54 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 5000+ تومان
55 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
56 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 15 خرداد 1396 1000+ تومان
57 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 15000+ تومان
58 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 100000+ تومان
59 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
60 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
61 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 75000+ تومان
62 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 5000+ تومان
63 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 15 خرداد 1396 5000+ تومان
64 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 5000+ تومان
65 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 15 خرداد 1396 50000+ تومان
66 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 20000+ تومان
67 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 20000+ تومان
68 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
69 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
70 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
71 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 15 خرداد 1396 500000+ تومان
72 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
73 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 5000+ تومان
74 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 50000+ تومان
75 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 20000+ تومان
76 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 30000+ تومان
77 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 50000+ تومان
78 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
79 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 20000+ تومان
80 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 15 خرداد 1396 10000+ تومان
81 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 20000+ تومان
82 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 16 خرداد 1396 30000+ تومان
83 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 40000+ تومان
84 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 10000+ تومان
85 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 40000+ تومان
86 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 60000+ تومان
87 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 20000+ تومان
88 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 5000+ تومان
89 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 10000+ تومان
90 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 20000+ تومان
91 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 20000+ تومان
92 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 5999+ تومان
93 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 40000+ تومان
94 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 16 خرداد 1396 500000+ تومان
95 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 16 خرداد 1396 25000+ تومان
96 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 100000+ تومان
97 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 5000+ تومان
98 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 100+ تومان
99 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 500000+ تومان
100 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 901+ تومان
101 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 16 خرداد 1396 10000+ تومان
102 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 10000+ تومان
103 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 10000+ تومان
104 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 16 خرداد 1396 20000+ تومان
105 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 20000+ تومان
106 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 5000+ تومان
107 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 50000+ تومان
108 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 20000+ تومان
109 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 15000+ تومان
110 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
111 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 20000+ تومان
112 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 500000+ تومان
113 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
114 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 25000+ تومان
115 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 5000+ تومان
116 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 5000+ تومان
117 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 17 خرداد 1396 50000+ تومان
118 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
119 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 100000+ تومان
120 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
121 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 300000+ تومان
122 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 30000+ تومان
123 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 15000+ تومان
124 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 5000+ تومان
125 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 20000+ تومان
126 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
127 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 17 خرداد 1396 10000+ تومان
128 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 20000+ تومان
129 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
130 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 171000+ تومان
131 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
132 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
133 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 50000+ تومان
134 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
135 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
136 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 حامی ویژه 10000+ تومان
137 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 5000+ تومان
138 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 25000+ تومان
139 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
140 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 17 خرداد 1396 10000+ تومان
141 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 80000+ تومان
142 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 25000+ تومان
143 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 10000+ تومان
144 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 10000+ تومان
145 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 10000+ تومان
146 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 50000+ تومان
147 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 18 خرداد 1396 179000+ تومان
148 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 420000+ تومان
149 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 25000+ تومان
150 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 25000+ تومان
151 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 5000+ تومان
152 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 10000+ تومان
153 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 20000+ تومان
154 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 4000+ تومان
155 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 5000+ تومان
156 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 5000+ تومان
157 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 10000+ تومان
158 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 50000+ تومان
159 هفتمین دوره طرح ارزاق (ویژه ماه مبارک رمضان) 18 خرداد 1396 5000+ تومان
160 کمک به یک مدافع طبیعت 18 خرداد 1396 100000+ تومان
161 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 19 خرداد 1396 10000+ تومان
162 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 19 خرداد 1396 90000+ تومان
163 کمک به یک مدافع طبیعت 19 خرداد 1396 50000+ تومان
164 کمک به یک مدافع طبیعت 21 خرداد 1396 50000+ تومان
165 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 21 خرداد 1396 50000+ تومان
166 کمک به یک مدافع طبیعت 21 خرداد 1396 50000+ تومان
167 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 22 خرداد 1396 20000+ تومان
168 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 22 خرداد 1396 5000+ تومان
169 کمک به یک مدافع طبیعت 22 خرداد 1396 50000+ تومان
170 کمک به یک مدافع طبیعت 22 خرداد 1396 50000+ تومان
171 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 22 خرداد 1396 800000+ تومان
172 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 24 خرداد 1396 50000+ تومان
173 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 25 خرداد 1396 35000+ تومان
174 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 28 خرداد 1396 100000+ تومان
175 کمک به یک مدافع طبیعت 28 خرداد 1396 100000+ تومان
176 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 30 خرداد 1396 20000+ تومان
177 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 30 خرداد 1396 200000+ تومان
178 رنگین کمان آرزوها 31 خرداد 1396 50000+ تومان
179 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 31 خرداد 1396 100000+ تومان
180 کمک به یک مدافع طبیعت 1 تیر 1396 50000+ تومان
181 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 2 تیر 1396 50000+ تومان
182 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 2 تیر 1396 30000+ تومان
183 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 2 تیر 1396 5000+ تومان
184 مرکز بازپروری حیات وحش اهواز 3 تیر 1396 10000+ تومان
185 رنگین کمان آرزوها 3 تیر 1396 20000+ تومان
186 رنگین کمان آرزوها 3 تیر 1396 10000+ تومان