​راهنمای اصطلاحات فاندوران

 

واژه‌های زیر در فاندوران زیاد استفاده می‌شوند که ممکن است معنا و مفهوم برخی از آن‌ها برای شما مبهم باشد. در ادامه توضیح کوتاهی در مورد هر کدام داده شده است:

 1. فاندوران: بستری برای جذب سرمایه‌ی خرد سرمایه‌گذاران برای تامین سرمایه‌ی لازم جهت اجرای پروژه‌های تعریف شده توسط سرپرستان پروژه.
 2. وب سایت: یکی از راه‌های فعالیت در فاندوران که با آدرس fundorun.com قابل دسترس است.
 3. کاربر: تمام افراد حقیقی یا حقوقی که به عنوان سرپرست پروژه یا پشتیابان در فاندوران ثبت نام می‌کنند.
 4. سرپرست پروژه: کاربری در قالب فرد یا تیم که در فاندوران اقدام به ایجاد پروژه و راه‌اندازی کمپین برای تامین سرمایه‌ی آن می‌کند.
 5. پروژه: فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده برای رسیدن به یک هدف مشخص است که برای دریافت حمایت‌های مالی در فاندوران معرفی می‌شود.
 6. صفحه‌ی کمپین: صفحه‌ای در وب‌سایت فاندوران است که برای معرفی یک پروژه و کمپین آن طراحی می‌شود و کاربران از طریق آن پروژه را پشتیبانی می‌کنند.
 7. پاداش: محصول، خدمت یا اقدامی مرتبط با پروژه است که پشتیبانان در ازای کمکی که به اجرای پروژه می‌کنند دریافت خواهند کرد.
 8. پشتیبان: کاربری است که در ازای دریافت پاداش از یک پروژه پشتیبانی می‌کند.
 9. حمایت: مبلغی است که پشتیبان پرداخت می‌کند.
 10. بازپرداخت: برگشت مبلغ حمایت در صورت شکست کمپین در رسیدن به سرمایه‌ی هدف.
 11. کمپین: مجموعه‌ای از تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که صاحبان پروژه برای جذب پشتیبان انجام ‌می‌دهند.
 12. تفاهم‌نامه: سندی است که در صورت پذیرش یک پروژه، قبل از انتشار آن در فاندوران بین سرپرست پروژه و فاندوران امضا می‌شود.
 13. سرمایه جذب شده: پول جمع‌آوری شده در طول فعالیت یا پایان فعالیت کمپین پروژه.
 14. سرمایه هدف: حداقل مبلغی است که در زمان طراحی پروژه برای راه‌اندازی آن پیش‌بینی می‌شود و شرط موفقیت کمپین رسیدن به آن است.
 15. بازه‌ی جذب سرمایه: فاصله‌ی زمانی بین شروع و پایان فعالیت کمیپین است که پشتیبانان می‌توانند از پروژه حمایت کنند.
 16. حساب کمپین: مبلغی است که در هر زمان از فعالیت کمپین در آن موجود است.