اعتماد و امنیت

تمام پروژه‌هایی که در فاندوران ثبت می‌شوند، قبل از انتشار توسط کارشناسان فاندوران بررسی می‌شوند. تا قبل از موفقیت کمپین در رسیدن به سرمایه هدف، حمایت‌ها در فاندوران به امانت می‌ماند و پس از موفقیت پروژه، با زمان‌بندی مشخص به سرپرست پروژه تحویل داده می‌شود تا احتمال موفقیت پروژه‌ها تا حد ممکن بالا برود.