حمایت آزاد
فقط می خوام حمایت کنم

  • نامحدود مانده
  • 3 حمایت شده
  شما به یک دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید

   • نامحدود مانده
   • 16 حمایت شده
   شما به دو دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید

    • نامحدود مانده
    • 4 حمایت شده
    شما به سه دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید

     • نامحدود مانده
     • 8 حمایت شده

     "توشه ی مهر"

     سید یاسر بنی هاشمی

     همچون سال گذشته، با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید، به...