حمایت آزاد
یک جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - قیمت ویژه

یک جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بسته‌بندی اختصاصی - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان

  • 0 مانده
  • 20 حمایت شده
  5,000 تومان
  یک جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

  یک جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بسته‌بندی اختصاصی - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان

   • 0 مانده
   • 40 حمایت شده
   11,500 تومان
   دو جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

   2 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بسته‌بندی اختصاصی - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان - امضای مترجم

    • 12 مانده
    • 28 حمایت شده
    18,000 تومان
    پنج جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

    5 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بسته‌بندی اختصاصی - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان - هدیه: 5 نسخه محتوای دیجیتال کتاب ماشین محتوا (کتابچه + منابع کمکی کتاب)

     • 17 مانده
     • 3 حمایت شده
     50,000 تومان
     ده جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

     10 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بسته‌بندی اختصاصی - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان - امضای مترجم - هدیه: 10 نسخه محتوای دیجیتال کتاب ماشین محتوا (کتابچه + منابع کمکی کتاب) - هدیه: 2 جلد کتاب خلق یا نفرت (ترجمه کتاب Create or Hate اثر دن نوریس هر یک با قیمت 20,000 تومان)

      • 10 مانده
      • 0 حمایت شده
      115,000 تومان
      بیست جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

      20 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بسته‌بندی اختصاصی - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان - امضای مترجم - هدیه: 20 نسخه محتوای دیجیتال کتاب ماشین محتوا (کتابچه + منابع کمکی کتاب) - هدیه: 4 جلد کتاب ماشین محتوا (ترجمه کتاب Content Machine اثر دن نوریس هر یک با قیمت 32,000 تومان)

       • 5 مانده
       • 0 حمایت شده
       240,000 تومان
       سی جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - ویژه مراکز رشد

       30 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بسته‌بندی اختصاصی - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان - امضای مترجم - هدیه: کارگاه آموزشی رایگان هک رشد در سازمان شما

        • 3 مانده
        • 0 حمایت شده
        560,000 تومان
        پنجاه جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

        50 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بسته‌بندی اختصاصی - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان - امضای مترجم - هدیه: 50 نسخه محتوای دیجیتال کتاب ماشین محتوا (کتابچه + منابع کمکی کتاب) - هدیه: 5 جلد کتاب خلق یا نفرت (ترجمه کتاب Create or Hate اثر دن نوریس هر یک با قیمت 20,000 تومان) - هدیه: 5 جلد کتاب ماشین محتوا (ترجمه کتاب Content Machine اثر دن نوریس هر یک با قیمت 32,000 تومان)

         • 4 مانده
         • 0 حمایت شده
         600,000 تومان
         هفتاد و پنج جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

         75 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بسته‌بندی اختصاصی - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان - هدیه: 75 نسخه محتوای دیجیتال کتاب ماشین محتوا (کتابچه + منابع کمکی کتاب) - ذکر نام و لوگوی شما در بوک مارک اختصاصی حامی (در همه کتابهای ارائه شده در کمپین)

          • 2 مانده
          • 1 حمایت شده
          787,500 تومان
          حامی 1

          هدیه: 50 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد هر یک به قیمت 15,000 تومان - ارسال رایگان - بوک‌مارک کتاب - ذکر نام و لوگوی شما در بوک مارک اختصاصی حامی (در همه کتابهای ارائه شده در کمپین)

           • 2 مانده
           • 0 حمایت شده
           1,000,000 تومان
           صد جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

           100 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان - هدیه: 100 نسخه محتوای دیجیتال کتاب ماشین محتوا (کتابچه + منابع کمکی کتاب) - ذکر نام و لوگوی شما در بوک مارک اختصاصی حامی (در همه کتابهای ارائه شده در کمپین) - هدیه: 20 جلد کتاب خلق یا نفرت (ترجمه کتاب Create or Hate اثر دن نوریس هر یک با قیمت 20,000 تومان)

            • 3 مانده
            • 0 حمایت شده
            1,150,000 تومان
            حامی 2

            هدیه: 50 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد هر یک با قیمت 15,000 تومان - ارسال رایگان - بوک‌مارک کتاب - اختصاص یک صفحه سپاسگزاری در کتاب به شما و سازمان‌تان (در همه کتاب‌های ارائه شده در کمپین)

             • 1 مانده
             • 0 حمایت شده
             1,500,000 تومان
             دویست جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

             200 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - بوک‌مارک کتاب - ارسال رایگان - هدیه: 200 نسخه محتوای دیجیتال کتاب ماشین محتوا (کتابچه + منابع کمکی کتاب) - ذکر نام و لوگوی شما در بوک مارک اختصاصی حامی (در همه کتابهای ارائه شده در کمپین) - هدیه: 40 جلد کتاب ماشین محتوا (ترجمه کتاب Content Machine اثر دن نوریس هر یک با قیمت 32,000 تومان) - توجه: بازفروش کتب تهیه شده در این کمپین به هر نحوی ممنوع می‌باشد.

              • 2 مانده
              • 0 حمایت شده
              2,300,000 تومان
              پانصد جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

              500 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - ارسال رایگان - هدیه: 50 جلد کتاب خلق یا نفرت (ترجمه کتاب Create or Hate اثر دن نوریس هر یک با قیمت 20,000 تومان) - هدیه: 50 جلد کتاب ماشین محتوا (ترجمه کتاب Content Machine اثر دن نوریس هر یک با قیمت 32,000 تومان) - ذکر نام و لوگوی شما در بوک مارک اختصاصی حامی (در همه کتابهای ارائه شده در کمپین) - توجه: بازفروش کتب تهیه شده در این کمپین به هر نحوی ممنوع می‌باشد.

               • 1 مانده
               • 0 حمایت شده
               5,000,000 تومان
               هزار جلد کتاب بازاریابی هکر رشد

               1000 جلد کتاب بازاریابی هکر رشد - ارسال رایگان - برگزاری کارگاه آموزشی رایگان هک رشد بازاریابی نتیجه‌گرا در سازمان شما - اختصاص یک صفحه سپاسگزاری در کتاب به شما و سازمان‌تان (در همه کتاب‌های ارائه شده در کمپین) - درج لوگوی شما در پشت جلد کتاب کنار لوگوی کانون ترجمان - توجه: بازفروش کتب تهیه شده در این کمپین به هر نحوی ممنوع می‌باشد.

                • 1 مانده
                • 0 حمایت شده
                9,000,000 تومان

                کتاب بازاریابی هکر رشد

                علیرضا دهقانی

                بازاریابی هکر رشد، ترجمۀ با مجوز رسمی کتاب پرفروش Growth Hac...