حمایت آزاد
کاشت بذر نهال

با این حمایت بخشی از لوازم موردنیاز یک دانش آموز تامین می گردد.

  • نامحدود مانده
  • 0 حمایت شده
  10,000 تومان
  آبیاری بذر نهال

  با این حمایت بخشی از لوازم موردنیاز یک دانش آموز تامین می گردد.

   • نامحدود مانده
   • 0 حمایت شده
   25,000 تومان
   رشد بذر نهال

   با این حمایت بخشی از لوازم موردنیاز یک دانش آموز تامین می گردد.

    • نامحدود مانده
    • 0 حمایت شده
    45,000 تومان
    جوانه بذر نهال

    با این حمایت نیمی از لوازم موردنیاز یک دانش آموز تامین می گردد.

     • نامحدود مانده
     • 0 حمایت شده
     75,000 تومان
     رشد نهال

     با این حمایت لوازم موردنیاز یک دانش آموز به طور کامل تامین می گردد.

      • نامحدود مانده
      • 0 حمایت شده
      150,000 تومان
      ثمره نهال

      با این حمایت لوازم موردنیاز سه دانش آموز به طور کامل تامین می گردد.

       • نامحدود مانده
       • 0 حمایت شده
       450,000 تومان

       بوی ماه مهر

       کانون خیریه نهال

       کانون خیریه نهال به رسم دو سال اخیر تصمیم گرفته تا لوازم الت...