1395/6/3
برای ایجاد صلح و دوستی و آشتی تمام ملل و انسان ها از هیج تلاشی نباید دریغ کرد. موفق باشید و هر کاری برای صلح می خواهید انجام دهید؛ من با شما همراه خواهم شد. موفق و موید و پیروز باشید
1395/6/3
اینگونه برنامه ها واقعا خوب هستند.
1395/5/31
تحقق صلح جهانی، در سایه سار: تفکر، انگیزه، اقدام و عمل جهانی در بین جوامع انسانی در سراسر جهان.
1395/5/31
من میخوام که در برنامه های داوطلبانه مشارکت کنم