کانون خیریه دست های آسمانی
نام نام خانوادگی:
کانون خیریه دست های آسمانی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

اولین دوره رمضان مهربانی

کانون خیریه دست های آسمانی

کانون خیریه دست های آسمانی برگزار میکند اولین دوره رمضان مهر...

طرح ملی ارزاق

خیریه دانشجویی التیام

در راستای تامین سبد های غذایی ۱۷۵ خانواده‌ی نیازمند با همکار...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 اولین دوره رمضان مهربانی 30 اردیبهشت 1397 حامی برنزی 20000+ تومان
2 اولین دوره رمضان مهربانی 31 اردیبهشت 1397 حامی ویژه 10000+ تومان
3 اولین دوره رمضان مهربانی 31 اردیبهشت 1397 حامی برنزی 20000+ تومان
4 اولین دوره رمضان مهربانی 1 خرداد 1397 30000+ تومان
5 اولین دوره رمضان مهربانی 1 خرداد 1397 12000+ تومان
6 اولین دوره رمضان مهربانی 2 خرداد 1397 حمایت میکنم 5000+ تومان
7 اولین دوره رمضان مهربانی 2 خرداد 1397 400000+ تومان
8 اولین دوره رمضان مهربانی 4 خرداد 1397 50000+ تومان
9 اولین دوره رمضان مهربانی 6 خرداد 1397 60000+ تومان
10 اولین دوره رمضان مهربانی 9 خرداد 1397 8000+ تومان
11 اولین دوره رمضان مهربانی 10 خرداد 1397 حامی ویژه 10000+ تومان
12 طرح ملی ارزاق 16 اردیبهشت 1398 حامی طلایی 100000+ تومان
13 طرح ملی ارزاق 19 اردیبهشت 1398 حامی سبز 10000+ تومان
14 طرح ملی ارزاق 31 اردیبهشت 1398 حامی سبز 10000+ تومان