کانون خیریه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نام نام خانوادگی:
کانون خیریه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

طرح ملی ارزاق

خیریه دانشجویی التیام

در راستای تامین سبد های غذایی ۱۷۵ خانواده‌ی نیازمند با همکار...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 طرح ملی ارزاق 23 اردیبهشت 1398 حامی ویژه 500000+ تومان
2 طرح ملی ارزاق 23 اردیبهشت 1398 حامی ویژه 500000+ تومان