خیریه ی دانشجویی  مهرورزی
نام نام خانوادگی:
خیریه ی دانشجویی مهرورزی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

طرح ملی ارزاق

خیریه دانشجویی التیام

در راستای تامین سبد های غذایی ۱۷۵ خانواده‌ی نیازمند با همکار...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ