سید  یاسر بنی هاشمی
نام نام خانوادگی:
سید یاسر بنی هاشمی
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

توشۀ مهر

سید یاسر بنی هاشمی

با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید، به دنبال جمع آوری کم...

"توشه ی مهر"

سید یاسر بنی هاشمی

همچون سال گذشته، با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید، به...

توشۀ مهر 97

سید یاسر بنی هاشمی

همچون 2 سال گذشته، با توجه به نزدیکی شروع سال تحصیلی جدید، ب...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 توشۀ مهر 7 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 90000+ تومان
2 توشۀ مهر 10 شهریور 1395 فقط میخواهم مشارکت کنم 100000+ تومان
3 توشۀ مهر 16 شهریور 1395 فقط میخواهم مشارکت کنم 250000+ تومان
4 توشۀ مهر 20 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 90000+ تومان
5 توشۀ مهر 21 شهریور 1395 اهدای یک بسته تا هر تعداد به یک دانش آموز 90000+ تومان
6 "توشه ی مهر" 19 مرداد 1396 شما به یک دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید 50000+ تومان
7 "توشه ی مهر" 15 شهریور 1396 شما به سه دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید 150000+ تومان
8 "توشه ی مهر" 15 شهریور 1396 شما به دو دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید 100000+ تومان
9 "توشه ی مهر" 16 شهریور 1396 200000+ تومان
10 "توشه ی مهر" 16 شهریور 1396 شما به سه دانش آموز بسته تحصیلی اهدا می کنید 150000+ تومان
11 "توشه ی مهر" 17 شهریور 1396 500000+ تومان
12 توشۀ مهر 97 3 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
13 توشۀ مهر 97 3 شهریور 1397 تهیه سه بسته 300000+ تومان
14 توشۀ مهر 97 3 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
15 توشۀ مهر 97 4 شهریور 1397 تهیه سه بسته 300000+ تومان
16 توشۀ مهر 97 4 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
17 توشۀ مهر 97 4 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
18 توشۀ مهر 97 4 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
19 توشۀ مهر 97 4 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
20 توشۀ مهر 97 4 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
21 توشۀ مهر 97 4 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
22 توشۀ مهر 97 4 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
23 توشۀ مهر 97 5 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
24 توشۀ مهر 97 5 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
25 توشۀ مهر 97 5 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
26 توشۀ مهر 97 5 شهریور 1397 تهیه سه بسته 300000+ تومان
27 توشۀ مهر 97 5 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
28 توشۀ مهر 97 5 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
29 توشۀ مهر 97 5 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
30 توشۀ مهر 97 5 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
31 توشۀ مهر 97 6 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
32 توشۀ مهر 97 6 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
33 توشۀ مهر 97 6 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
34 توشۀ مهر 97 6 شهریور 1397 فقط حمایت میکنم 50000+ تومان
35 توشۀ مهر 97 6 شهریور 1397 فقط حمایت میکنم 50000+ تومان
36 توشۀ مهر 97 6 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
37 توشۀ مهر 97 7 شهریور 1397 فقط حمایت میکنم 50000+ تومان
38 توشۀ مهر 97 7 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
39 توشۀ مهر 97 7 شهریور 1397 فقط حمایت میکنم 50000+ تومان
40 توشۀ مهر 97 7 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
41 توشۀ مهر 97 7 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
42 توشۀ مهر 97 10 شهریور 1397 فقط حمایت میکنم 50000+ تومان
43 توشۀ مهر 97 10 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
44 توشۀ مهر 97 10 شهریور 1397 فقط حمایت میکنم 50000+ تومان
45 توشۀ مهر 97 10 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
46 توشۀ مهر 97 10 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
47 توشۀ مهر 97 10 شهریور 1397 فقط حمایت میکنم 20000+ تومان
48 توشۀ مهر 97 10 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
49 توشۀ مهر 97 11 شهریور 1397 فقط حمایت میکنم 50000+ تومان
50 توشۀ مهر 97 11 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
51 توشۀ مهر 97 11 شهریور 1397 فقط حمایت میکنم 50000+ تومان
52 توشۀ مهر 97 11 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
53 توشۀ مهر 97 11 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
54 توشۀ مهر 97 11 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
55 توشۀ مهر 97 13 شهریور 1397 تهیه سه بسته 300000+ تومان
56 توشۀ مهر 97 13 شهریور 1397 تهیه سه بسته 300000+ تومان
57 توشۀ مهر 97 13 شهریور 1397 تهیه سه بسته 300000+ تومان
58 توشۀ مهر 97 13 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
59 توشۀ مهر 97 13 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
60 توشۀ مهر 97 13 شهریور 1397 تهیه سه بسته 300000+ تومان
61 توشۀ مهر 97 13 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
62 توشۀ مهر 97 13 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
63 توشۀ مهر 97 13 شهریور 1397 تهیه سه بسته 300000+ تومان
64 توشۀ مهر 97 13 شهریور 1397 تهیه سه بسته 300000+ تومان
65 توشۀ مهر 97 16 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
66 توشۀ مهر 97 16 شهریور 1397 فقط حمایت میکنم 50000+ تومان
67 توشۀ مهر 97 16 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
68 توشۀ مهر 97 17 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
69 توشۀ مهر 97 17 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
70 توشۀ مهر 97 17 شهریور 1397 تهیه سه بسته 300000+ تومان
71 توشۀ مهر 97 17 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
72 توشۀ مهر 97 17 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
73 توشۀ مهر 97 18 شهریور 1397 10000+ تومان
74 توشۀ مهر 97 19 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
75 توشۀ مهر 97 19 شهریور 1397 تهیه یک بسته 100000+ تومان
76 توشۀ مهر 97 19 شهریور 1397 110000+ تومان
77 توشۀ مهر 97 20 شهریور 1397 200000+ تومان