شرکت  معماری زما
نام نام خانوادگی:
شرکت معماری زما
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:

زمین شادی

شرکت معماری زما

ایجاد زمین بازی استاندارد و شاد برای کودکان در بیمارستان حضر...

ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ