محی  سنیسل
نام نام خانوادگی:
محی سنیسل
تاریخ تولد:
خلاصه‌ای از من:
مهارت‌ها:
علاقه‌مندی‌ها:
ردیف عنوان پروژه روز عنوان پاداش مبلغ
1 نقاشی مهر 18 شهریور 1394 ایمیل قدردانی 5000+ تومان
2 نقاشی مهر 24 شهریور 1394 دعوت به مراسم گزارش کمپین 20000+ تومان
3 توانمندسازی دانش‌آموزان و معلمان منطقه دشتیاری 14 آذر 1394 کارت پوستال نقاشی کودکان 15000+ تومان
4 بازی پی شوم 19 اسفند 1394 دشت اول! 19000+ تومان
5 انیمیشن پر 3 خرداد 1395 تیتراژ 30000+ تومان
6 کتاب «اجرای ناب» 11 مرداد 1396 تخفیف 20 درصد 22000+ تومان
7 کتاب بازاریابی هکر رشد 23 تیر 1397 دو جلد کتاب بازاریابی هکر رشد 18000+ تومان